Bezpečnost práce

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

služby mohou být jednorázové nebo formou smlouvy o poskytování služeb v BOZP (outsourcing), metodickém vedení při změně právních předpisů apod.

  • zpracování potřebné dokumentace na úseku BOZP (dle požadavků zákonné legislativy)
  • zpracování registru rizik plynoucích z činností v rámci Vašich pracovišť
  • spolupráce při zavedení systému dle požadavku OHSAS 18001:2008 v návaznosti na ISO
  • provádění interních auditů systému – OHSAS, HACCP
  • školení zaměstnanců v oblasti BOZP včetně zabezpečení odborných profesí
  • zabezpečení revizí, kontrol a zkoušek (elektro, plyn, tlaková zařízení, zdvihací zařízení včetně zavedení příslušné dokumentace a proškolení obsluhy)
  • šetření pracovních úrazů včetně provedení dokumentační a ohlašovací povinností
  • zpracování kategorizace prací včetně projednání na hygienické stanici
  • asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
  • zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi

služby jsou zajišťovány výhradně prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik a tedy ve smyslu požadavku zákona 309/2006 Sb. v platném znění

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Tento web vytvoril VaMaNET
pocitadlo