Požární ochrana

technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany

služby mohou být jednorázové nebo formou smlouvy o poskytování služeb v PO (outsourcing), metodickém vedení při změně právních předpisů apod.

  • zpracování začlenění provozovaných činností dle § 4 zákona 133/1985 Sb.
  • zpracování a vedení dokumentace v PO dle § 5, 6 zákona o PO č. 133/1985 Sb. (povinná dokumentace všech podnikatelských subjektů)
  • školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odborná příprava členů preventivních požárních hlídek, odborná příprava preventistů PO
  • zabezpečení vybavení pracovišť hasícími přístroji, požárními hydranty, značkami pro únik apod.
  • zabezpečení revizí, kontrol a zkoušek požárních hydrantů, hasících přístrojů, kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně potřebné dokumentace
  • zajištění dodávek všech typů věcných prostředků PO, požárně bezpečnostních zařízení apod.
  • provádění preventivních požárních prohlídek prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO
  • asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.

služby jsou zajišťovány výhradně prostřednictvím odborně způsobilých osob v PO a tedy ve smyslu požadavku zákona 133/1985 Sb. v platném znění

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Tento web vytvoril VaMaNET
pocitadlo